XX Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach

W dniach od 20 do 24 kwietnia 2022 roku w Wiedniu odbyło się XX Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach. Przebiegało ono pod hasłem „Dialog kultur w Europie”. Wśród uczestników było wielu przedstawicieli z Polski. Naszą diecezję reprezentowali ks. Jarosław Kowalczyk i ks. Tomasz Krauze. Następne spotkanie zostało zaplanowane w 2024 roku na Słowacji. W załączniku publikujemy pełny tekst dokumentu końcowego.

Dokument końcowy XX Forum EuFRES

Promowanie dialogu kultur w Europie jest konieczne ze względu na różne doświadczenia historyczne, geopolityczne, religijne, społeczno-kulturowe i edukacyjne poszczególnych krajów. 

Mając na względzie cele edukacji religijnej w szkole, właściwie rozumiany i realizowany dialog kultur stanowi konkretny wkład w całościowy rozwój ucznia. 

Ważnym aspektem dialogu kultur w szkolnym nauczaniu religii jest podkreślenie dialogicznej i dynamicznej natury religii, która wspiera rozwój uczniów. Zaangażowanie w życie własnego Kościoła lub wspólnoty wyznaniowej wymaga wewnętrznej kultury dialogu. 

Dialog kultur podejmowany na płaszczyźnie między religijnej wymaga, aby każda z religii zachowała swoją tożsamość, przyjmując jednocześnie postawę otwartości na inne religie. Ważnym elementem dialogu jest dążenie do nawiązywania wzajemnych relacji. 

Wychowanie do dialogu jest jednym z fundamentalnych zadań szkolnego nauczania religii, które powinno być realizowane na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Istotnym celem edukacji religijnej jest pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności dialogu, rozumianego jako wyraz szacunku i uznania wartości drugiej osoby.

Wszystkie osoby zaangażowane w proces edukacji są zobowiązane do permanentnego rozwijania kompetencji w zakresie aktywnego uczestnictwa w dialogu. W kształtowaniu postawy dialogu powinni uczestniczyć nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.

Formacja powinna łączyć w sobie elementy teorii i praktyki. Powinna także zapewniać holistyczną harmonizację poziomu poznawczego, emocjonalnego, komunikacyjnego i duchowego.

Wyznaniowy model edukacji religijnej wydaje się być skutecznym środkiem promowania dialogu międzykulturowego. Ważne jest jednak, aby docenić także modele współpracy między innymi wyznaniami i religiami, jako jedną z nowych dróg realizacji edukacji religijnej.

Doświadczenie wstrząsów związanych z sekularyzacją stanowi poważne wyzwanie także w obszarze edukacji religijnej. Należy zatem dostrzec podstawową tęsknotę i wrażliwość na kwestie religijne zapewniając im przestrzeń do rozwoju.