VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS JEZUS CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

Regulamin

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Róża” i Fundacja Serca Jezusa.

Patronat honorowy: JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku i zachęcenie ich do podjęcia wynikających z niego zobowiązań. Wzywają one do starań o sposób życia wyrażający panowanie Jezusa Króla w naszych sercach, rodzinach, parafiach, szkołach i uczelniach, środkach społecznej komunikacji, urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, miastach i wioskach oraz wcałym Narodzie i Państwie Polskim.

Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch kategoriach:

– kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż.

– kategoria plastyczna: prace w formacie A4 lub A3.

Grupy wiekowe:

1. Szkoła podstawowa (klasy 1-4).

2. Szkoła podstawowa (klasy 5-8).

3. Szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria oceny prac

W ocenie prac nadesłanych przez uczestników konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.

Prace należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.

Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 1). Uczniowie pełnoletni zgodę wyrażają samodzielnie (Załącznik nr 2).

Termin nadsyłania prac: 3.11.2023 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Fundacja Serca Jezusa, ul. Rozalii Celakówny 11, 32-083 Szczyglice.

Ogłoszenie wyników

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe oraz karty podarunkowe. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 26.11.2022 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w wiadomości przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy i poprzez ogłoszenie informacji na stronie internetowej www.intronizacja.pl Laureaci konkursu otrzymają nagrody drogą pocztową na wskazany adres.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres e-mailowy: biuro.stowarzyszenie.roza@gmail.com.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZNIÓW PEŁNOLETNICH