OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DYREKTORÓW WYDZIAŁÓW KATECHETYCZNYCH – KODEŃ 2023

W dniach 30 maja do 1 czerwca odbyło się ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Głównym tematem spotkania były „Próby ożywienia katechezy parafialnej”. Podjęto refleksję na poziomie teoretycznym, ale także poszukiwano rozwiązań praktycznych. Punktem wyjścia do dyskusji były wygłoszone referaty oraz towarzysząca im dyskusja.
W pierwszym referacie zatytułowanym „Między Areopagiem a Koryntem” o. Mirosław Chmielewski przedstawił efekty swoich badań naukowych dotyczące katechezy w parafii. Prelegent podkreślił potrzebę właściwego odczytania rzeczywistości, w której się znajdujemy. Posługując się obrazem Aten i Koryntu ukazał, jak trudnym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. W Atenach święty Paweł podejmuje się głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie. Ta próba głoszenia, mimo wielkiej erudycji i talentu mówiącego, kończy się fiaskiem. Zdaniem o. Mirosława w tej sytuacji można poszukiwać pewnych analogii do współczesnej sytuacji nauczania lekcji religii w szkole w Polsce. Prelegent podkreślał potrzebę właściwego odczytania adresata i kontekstu współczesnego przepowiadania.
Paweł nie zraził się swoją porażką, tylko poszedł do Koryntu. Miasto to stawia równie duże wymagania kulturowe i moralne. Różnica w głoszeniu jest jednak zasadnicza. Apostoł nie podejmuje tej posługi sam. Nauczanie jest dziełem i owocem wspólnoty. Zdaniem o. Mirosława kluczowe znaczenie dla sukcesu katechetycznego we dzisiejszym świecie ma współpraca nauczających oraz troska o budowanie właściwych relacji osobowych. Konkretnym przejawem może być dbałość o więzi międzyludzkie, gościnność dobra komunikacji, otwartość. Szeroko rozumiana katecheza ma być owocem całej wspólnoty parafialnej.
W kolejnym wystąpieniu Pani dr Joanna Borowicz przybliżyła program przygotowania do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii świętej w diecezji siedleckiej. Podstawowym założeniem jest fakt, że to rodzice są pierwszymi katechetami względem swoich dzieci. „Idziemy do Ciebie Jezu” to program obejmujący 4 lata. Trzy pierwsze lata to przygotowanie i przystąpienie do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej. Rok czwarty to czas na utrwalenie. Formacja odbywa się równolegle dla rodziców i dzieci. Spotkaniom formacyjnym towarzyszy element celebracyjny. Całość materiału jest opisana i przygotowana w podręcznikach dla dzieci, rodziców oraz katechetów i duszpasterzy. Jak podkreślała prelegentka, jest to koncepcja wyrastająca z praktyki katechetycznej i stanowi projekt ciągle otwartym i dojrzewającym.
W czasie obrad miało miejsce także spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji i Nauki – dr. Arturem Góreckim – Dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń poszczególnych diecezji. Motywem wspólnie podkreślanym była potrzeba troski katechetycznej w parafii. Postulowano, by szczególną troską otoczyć rodziny, które są pierwszym i naturalnym środowiskiem dla rozwoju wiary.
Dla wsparcia wszelkich inicjatyw katechetycznych i ich owocności, Ksiądz Biskup Wojciech Osial – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP w czasie wspólnej modlitwy w sanktuarium męczenników podlaskich w Pratulinie zawierzył Bożej Opatrzności całą posługę katechetyczną Kościoła Katolickiego w Polsce.