O MARYI Z DZIEĆMI W SZKOLE SPECJALNEJ W ZGORZELCU

W dniu 27 kwietnia 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu odbyło się pierwsze spotkanie katechetów związanych z szeroko rozumianym szkolnictwem specjalnym. Z zaproszenia wystosowanego przez Wydział Katechetyczny skorzystało dwudziestu katechetów, którzy przybyli z różnych zakątków diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się od słów powitania wypowiedzianych przez p. Artura Bielińskiego – Starostę Zgorzeleckiego oraz p. Małgorzatę Łasek-Dowiat – dyrektora wspomnianej placówki. W dalszej kolejności odbyła się katecheza otwarta na temat: Maryja – Mama Pana Jezusa, moja Mama, Królowa. Zajęcia w klasie II SPS szkoły ponadpodstawowej przeprowadziła p. Wioleta Kowalewska. W sześcioosobowym zespole uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności katechetka pokazała ciekawe metody i formy pracy, stosując przy tym bogaty wachlarz środków dydaktycznych. Po omówieniu zajęć miał miejsce wykład, który wygłosiła p. mgr Małgorzata Łasek-Dowiat – dyrektor SOSW w Zgorzelcu. W swoim wystąpieniu, w bardzo interesujący sposób przedstawiła możliwości wykorzystania alternatywnych i wspomagających form komunikowania się w katechezie. W ostatniej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z codziennym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu, zwiedzić budynek szkoły (m. in. białą salę). Nie zabrakło też czasu na pytania, rozmowy niedokończone oraz wymianę doświadczeń. 

Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia takie wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Uczniowie objęci kształceniem specjalnym wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wsparcia specjalistycznego ze względu na niepełnosprawność, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne.

Kształcenie specjalne organizuje się w przedszkolach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, specjalnych), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, specjalnych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. O wyborze formy kształcenia decyduje rodzic (opiekun prawny).

Warto dodać, że na terenie diecezji legnickiej funkcjonuje ponad 20 placówek specjalnych, w których odbywa się katecheza. Nauczanie religii prowadzą posłani przez Biskupa Legnickiego katecheci posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Wyrażamy wdzięczność Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Zgorzelcu na czele z dyrekcją, katechetami, nauczycielami oraz wspaniałymi uczniami za otwarte drzwi szkoły, gościnę i konstruktywne spotkanie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem reporterskim redakcji Gościa Niedzielnego edycji legnickiej.